Forretningbetingelser

1. Forretningsbetingelsernes område.
1.1 Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Advokatfirmaet Carl H. Petersen udfører for klienten, med mindre klienten har indgået anden skriftlig aftale for den pågældende opgave med os.

1.2 Forretningsbetingelserne træder i kraft den 1. september 2018.

2. Udførelse af advokatopgaven.
2.1 Advokatfirmaet Carl H. Petersen definerer opgaven for klienten i samarbejde med klienten. En opgave kan omfatte én eller flere advokatydelser for den samme klient eller for flere klienter.

2.2 Advokatfirmaet Carl H. Petersen, herunder firmaets medarbejdere, udfører opgaven i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i retsplejelovens regler om advokater og Advokatrådets advokatetiske regler.

2.3 Advokatfirmaet Carl H. Petersen returnerer klientens originale sagsakter, når opgaven er udført, og vi arkiverer egne sagsakter i mindst 5 år.

3. Honorar m.v.
3.1 Advokatfirmaet Carl H. Petersen fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. Vi kan anmode klienten om at indbetale et depositum eller aconto beløb for vores honorar. Advokatfirmaet Carl H. Petersen kan anmode klienten om at indbetale et aconto beløb ved sagens anlæg.

3.2 Klienten betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for klienten, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

3.3 Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

3.4 Klienten kan efter anmodning få et honoraroverslag, inden vi begynder på opgaven, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter.

3.5 Advokatfirmaet Carl. H. Petersen forvalter alle klientmidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Såfremt advokatfirmaets bankforbindelse tilskriver negativ rente på klientkontoen, da opkræves denne negative rente hos klienten.

3.6 Advokatfirmaet Carl H. Petersen har klientbankkonti i Sydbank A/S og i Danske Bank A/S.

3.7 Indestående på klientkonto er omfattet af indskudsgarantiordningen. Hovedreglen er, at indskud på op til 100.000,00 EURO dækkes af garantiformuen. Har klienten i anden sammenhæng indskud i den bank, hvor klientbankkontoen er oprettet, da er det klientens samlede indskud i banken, der er afgørende. Advokatfirmaet indestår ikke for klientkonto holdende bank – udover indskydergarantiordningen. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssig formål. Her dækker indskydergarantiordningen op til 10 mio. EURO indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

4. Fortrolighed, habilitet, insiderhandel og hvidvaskning
4.1 Alle i Advokatfirmaet Carl H. Petersen har tavshedspligt i relation til uvedkommende med hensyn til indhold og karakter af firmaets sager samt oplysninger i øvrigt fra klienten og om klienten, med mindre den pågældende oplysning efter omstændighe- derne ikke er af fortrolig karakter. Vi har etableret særlige sikkerhedsprocedurer til sikring af sensitivt og fortroligt materiale.

4.2 Advokatfirmaet Carl H. Petersen har etableret særlige regler og procedurer, som har til formål at imødegå interessekonflikter ved modtagelsen af sagen og at håndtere inte ressekonflikter, som eventuelt måtte opstå undervejs.

4.3 Alle i Advokatfirmaet Carl H. Petersen er omfattet af værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel. Det er firmaets og firmaets medarbejderes ansvar ikke at misbruge den viden vi får i forbindelse med vores arbejde.

4.4 Alle i Advokatfirmaet Carl H. Petersen er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi skal derfor bl.a. indhente og opbevare oplysninger til identifikationen af klienten og oplysninger om klientens ejer- og kontrolstruktur til identifikationen af de reelle ejere, hvis klienten er en juridisk person.

4.5 Advokatfirmaet Carl H. Petersen er berettiget til at videregive klientens identitetsoplysninger til advokatfirmaets bankforbindelse – på anfordring – såfremt klienten har midler indestående på en fælles klientkonto.

5. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
5.1 Advokatfirmaet Carl H. Petersen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for følgerne af fejl, der begås af firmaets medarbejdere.

5.2 Ansvaret for Advokatfirmaet Carl H. Petersen og for firmaets medarbejdere er dog i alle tilfælde undergivet følgende

ANSVARSBEGRÆNSNINGER:

- Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og image.

- Ansvaret omfatter ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private (”punitive damages”).

- Ansvaret omfatter ikke krav rejst uden for Danmark.

- Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning.

- De samlede erstatningsbeløb for følgerne af én skade kan ikke overstige DKK 7 mio. pr. skadesår med en overdækning på DKK 93 mio. Som følge af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, og uanset om en eller flere af de personer, som vi hæfter for, har pådraget sig ansvar, og hvad enten en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet.

- Såfremt klienten mener, at dækningen indenfor nærværende ansvarsbegrænsningsklausul ikke er tilstrækkelig, da skal klienten inden 3 dage fra modtagelsen af nærværende forretningsbetingelser skriftligt meddele dette, idet klienten samtidig skal meddele, hvilken yderligere dækning der forlanges. Vi vil herefter tegne en ad hoc forsikring med den pågældende dækning i Forsikringsselskabet Codan A/S, idet præmien for denne ad hoc dækning vil blive tillagt advokatsalæret og opkrævet på tegningstidspunktet.

5.3 Advokatfirmaet Carl H. Petersen har tegnet ansvarsforsikring i Forsikringsselskabet Codan A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på 7 mio. kr. pr. forsikringsår og pr. advokat og en overdækning på 93 mio. kr. pr. forsikringsår samt en advokatgaranti på kr. 5 mio. pr. sikrede advokat pr. garantiperiode.

5.4 Ansvarlig indehaver er advokat Carl H. Petersen.

6. Lovvalg og værneting
6.1 Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Carl H. Petersen skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

6.2 Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol.

7. Det Danske Advokatsamfund
7.1 Advokatfirmaet Carl H. Petersen er medlem af Det Danske Advokatsamfund.

7.2 Det Danske Advokatsamfund arbejder for at sikre tilliden til advokater og for at sikre alle danskere et sundt retssamfund.

7.3 Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. RPL’s § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk

7.4 Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, som er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokater. Der kan indgives klage over advokaters adfærd og/eller opkrævet salær. Klager indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

September 2018